Vedtægter for Rådet for Digital Sikkerhed

Navn, hjemsted, hjemmeside m.v.

§ 1. Rådet for Digital Sikkerhed (herefter: Rådet) er en uafhængig, privat forening med begrænset ansvar, der som medlemmer optager offentlige og halvoffentlige myndigheder, private virksomheder, interesseorganisationer og repræsentanter fra forskningsverdenen.

 • Stk. 2. Rådet har hjemsted i København og har som officiel hjemmeside www.digitalsikkerhed.dk.
 • Stk. 3. Rådet er stiftet den 23. november 2012.

Formål

§ 2. Formålet med Rådet er:

At skabe en forbedret informationssikkerhed i Danmark. Det skal ske gennem et offentligt kendt og dagsordenssættende samarbejde mellem aktører med fælles interesse i, at den fortsatte digitalisering af samfundet sker med naturligt udgangspunkt i en tryg it-anvendelse.

Medlemmer

§ 3. Rådet udgøres af dets medlemmer, som bidrager til at opfylde Rådets formål enten via deres virksomhed eller deres sagkundskab.

 • Stk. 2. Rådets medlemmer betaler kontingent fra førstkommende kvartal fra indmeldelsestidspunktet og resten af året. Er kontingent ikke betalt tre måneder efter opkrævning slettes medlemmet. Genindmeldelse kan ske mod indbetaling af restance.
 • Stk. 3. For Rådets forpligtelser hæfter alene Rådets formue.
 • Stk. 4. Indkaldelser og meddelelser mv. til Rådets medlemmer sendes med bindende virkning til den e-mailadresse, som det enkelte medlem har opgivet til Rådet

§ 4. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes af bestyrelsen.

 • Stk. 2. Bestyrelsen informerer Rådet om nye medlemmer.
 • Stk. 3. Rådet opdaterer løbende en medlemsliste på sin hjemmeside.
 • Stk. 4. Et medlem kan ekskluderes ved beslutning på generalforsamlingen. Forslag herom skal være på dagsordenen og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer af Rådet.

Generalforsamling

§ 5. Rådets øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor samtlige medlemmer, som ved generalforsamlingens start ikke er i restance med medlemskontingent, har adgang med én stemmeberettiget repræsentant og én observatør.

§ 6. Generalforsamlingen holdes én gang om året inden udgangen af juni måned.

 • Stk. 2. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beslutning om mødets lovlighed
  3. Formandens beretning, herunder Rådets overordnede handleplan for det kommende år
  4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  5. Forelæggelse af budget
  6. Størrelse på medlemskontingenter for det kommende år
  7. Valg af formand og næstformand
  8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelle forslag fra Rådets medlemmer eller bestyrelsen.
 • Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes senest otte uger før mødets afholdelse. Forslag fra medlemmer sendes til formanden senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til kandidater til bestyrelsesposter og eventuelle beslutningsforslag udsendes senest fire uger før mødets afholdelse. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest to uger før mødet.
 • Stk. 4. Såfremt mindst 1/3 af Rådets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med begrundet forslag til beslutning, skal formanden så hurtigt som muligt og senest inden otte dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes tidligst en uge og senest tre uger efter indkaldelsen.

§ 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog § 14.

 • Stk. 2. Der udarbejdes referat efter hver generalforsamling. Referatet føres som en forhandlingsprotokol, underskrives af dirigent og referent, og sendes til alle Rådets medlemmer.

Valg

§ 8. Valgperioden for både formand, næstformand og bestyrelse er to år, med mulighed for genvalg.

 • Stk. 2. Fratræder et bestyrelsesmedlem inden sin valgperiodes udløb, indtræder den førstevalgte suppleant fra samme søjle i bestyrelsen. På det først kommende generalforsamling vælges der en ny suppleant for den pågældende søjle.

§ 9. I lige år vælges formanden for Rådet og i ulige år vælges næstformanden for Rådet

 • Stk. 2. Bestyrelsen består af i alt 21 stemmeberettigede medlemmer fordelt på seks søjle
  1. Offentlig sektor
  2. Forbruger
  3. Forskning
  4. Professionelle brugere
  5. IT leverandører
  6. Privat erhvervsliv
 • Stk. 3. De 21 bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 medlemmer fra hver af de 6 søjler og 7 frie pladser.
 • Stk. 4. De seks søjler har et medlem på valg hvert år, således at begge søjlepladser har været på valg efter to år. De frie pladser har i lige år 4 pladser på valg, og i ulige år 3 pladser på valg.
 • Stk. 5. Ved valghandlinger kan hvert medlem afgive maksimalt én stemme pr.
  kandidat og maksimalt 1 stemme pr. søjle, dog 4 stemmer i lige år og 3 stemmer i ulige år til de frie pladser. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning, hvor vinderen får pladsen, og
  taberen/taberne tildeles suppleantpost/suppleantposter.

Ved valghandlinger kan hvert medlem afgive maksimalt én stemme pr.
kandidat og maksimalt 1 stemmer pr. søjle, dog 4 stemmer i lige år og 3 stemmer i ulige år til de frie pladser. Ved stemmelighed gennemføres lodtrækning, hvor vinderen får pladsen, og taberen/taberne tildeles suppleantpost/suppleantposter.

 • Stk. 6. Valg til bestyrelsen er personligt. Det enkelte bestyrelsesmedlem har til opgave at varetage Rådets interesser.
 • Stk. 7. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsen kan fastsætte honorar for udøvelse af posterne som formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen

§10. Bestyrelsen er ansvarlig for Rådets daglige ledelse.

 • Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at Rådets virksomhed er i overensstemmelse med lovgivningen.
 • Stk. 3. Bestyrelsen leder Rådet i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger og vedtægterne, og påser herunder at formand, næstformand og kasserer ikke overskrider de beføjelser, som de er blevet tildelt. Bestyrelsen skal endvidere godkende regnskabet, inden det forlægges for generalforsamlingen.
 • Stk. 4. Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid skal være enten
  formand eller næstformand.
 • Stk. 5. Kasserer er ikke en del af bestyrelsen, men kassereren er en betalt ekstern konsulent, der varetager betalinger, regnskabet og evt. nye bankadgange. Kassereren har ingen prokura til godkendelse afregninger. Kassereren kan dog indlægge regninger til betaling i banken, men
  kassereren kan ikke godkende transaktioner ud af banken.
 • Stk. 6. Formandskabet består af formand og næstformand, som sammen har ansvaret for Rådets samlede økonomi og alle økonomiske transaktioner.

§ 11. Bestyrelsen mødes efter behov dog mindst fire gange om året. Bestyrelsens møder kan afvikles såvel fysisk som online.

 • Stk. 2. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen udarbejdes en mødeplan for det kommende års bestyrelsesmøder. Planen udsendes til alle Rådets medlemmer.
 • Stk. 3. Dagsorden til bestyrelsens møder udsendes til alle Rådets medlemmer.
 • Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker en sag behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde, skal et skriftligt forslag herom være formanden i hænde inden 3 dage før mødet.
 • Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden – eller i dennes fravær næstformanden – er til stede. Beslutninger træffes ved flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder via videokonference eller telefon. Bestyrelsen skal så vidt muligt søge konsensusbeslutninger.
 • Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger træffes med simpelt stemmerflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
 • Stk. 7. Formanden – eller i dennes fravær næstformanden og ét bestyrelsesmedlem – kan træffe beslutning i sager, der ikke kan udsættes eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne sager optages på dagsordenen til førstkommende bestyrelsesmøde.
 • Stk. 8. Bestyrelsen har bemyndigelse til undtagelsesvis at meddele nedsættelse af kontingentbetaling for 1 år ad gangen på skriftlig anmodning fra et medlem. Kontingentet kan nedsættes med op til 50 % for virksomheder med under 10 ansatte, og op til 75 % for medlemmer fra forsknings- og uddannelsessektoren.
 • Stk. 9. Det står frit for medlemmerne at betale et højere kontingent, end det af generalforsamlingen fastsatte. Bestyrelsen kan fastlægge vejledende grænser herfor.
 • Stk. 10. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, som kan behandle problemstillinger, som er relevante for Rådets arbejde. Der kan udpeges medlemmer af arbejdsgrupperne, som ikke er medlem af Rådet, hvis personerne besidder en særlig faglig kompetence.
 • Stk. 11. Formanden er mødeleder på bestyrelsesmøderne og sikrer udarbejdelse af referat. Referatet føres som en beslutningsprotokol.
 • Stk. 12. Referatet af bestyrelsesmødet udsendes til bestyrelsen og alle Rådets medlemmer senest 7 dage efter afholdelse af bestyrelsesmøde. Mødereferaterne udgør protokol for bestyrelsen.

§ 12. Alt relevant materiale, som er indkommet til Rådet, udsendes straks til alle Rådets medlemmer.

Regnskab

§ 13. Regnskabsåret følger kalenderåret.

 • Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at regnskabsåret skal følge kontingentperioden, jfr. § 4, stk. 2.

Vedtægtsændringer og opløsning

§ 14. Ændring af vedtægterne kan ske ved beslutning på generalforsamlingen med 2/3 flertal af fremmødte rådsmedlemmer, der skal udgøre mindst 1/3 af alle rådsmedlemmer.

 • Stk. 2. Beslutning om opløsning af Rådet og om anvendelse af de økonomiske midler, som ved en eventuel opløsning måtte være til stede, træffes af generalforsamlingen med 2/3 af alle rådsmedlemmer, dog således at de økonomiske midler skal tilfalde en anden forening/organisation mv., som er hjemmehørende i Danmark og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, fortrinsvis inden for det IT-sikkerhedsmæssige område.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 23. november 2012, med ændringer vedtaget ved ordinær generalforsamling 27. juni 2013.