Rådets Formål og Værdier

Rådet for Digital Sikkerhed ønsker at fremme et trygt og frit digitalt samfund for alle. Rådet for Digital Sikkerhed arbejder for, at Danmark fortsat er en digital nation i verdensklasse med fokus på uddannelse, offentlig innovation, forretningsudvikling og demokratisk medborgerskab.

Rådet mener, at et vigtigt grundlag for et effektivt digitalt samfund er kombinationen af tryghed og frihed. Danmark skal være et af de mest trygge digitale samfund i verden, med konstant fokus på datas fortrolighed, tilgængelighed og integritet.

Rådet for Digital Sikkerhed er baseret på følgende ledende principper:

 • Rådet for Digital Sikkerhed er en uafhængig medlemsorganisation. Vi opfylder vores formål uden instruktion fra offentlige eller private aktører, og er ikke bundet af kommercielle interesser.
 • Rådet for Digital Sikkerhed besidder og inddrager højt specialiseret viden og erfaringer om informationssikkerhed og privatlivsbeskyttelse.
 • Rådet for Digital Sikkerhed deltager aktivt i dialog og samarbejde med alle relevante interessenter.
 • Rådet for Digital Sikkerhed søger at skabe balance imellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for beskyttelse mod it relaterede trusler og den enkeltes ret til privatlivets fred.

Tryghed og frihed opnås i en oplyst balance mellem effektiv brug af moderne teknologi, behovet for beskyttelse mod it-relaterede trusler og den enkeltes ret til privatliv. En oplyst balance kræver gennemsigtighed. Borgerne skal kunne se, hvad deres data bruges til, herunder hvilke finansielle, politiske, sundhedsfaglige eller lignende beslutninger der bliver truffet på basis af data og hvordan algoritmer evt. behandler data.

Rådet for Digital Sikkerhed arbejder for:

 • Faktabaseret oplysning og vidensdeling om trusler, sikkerhedshændelser og løsninger, fri for kommercielle og statslige interesser.
 • En effektiv digitalisering, hvor borgere, virksomheder og myndigheder skal have adgang til de nødvendige tidssvarende digitale løsninger. Virksomheder og myndigheder skal ligeledes kunne benytte sig af data, men med respekt for borgernes ønsker for databrug.
 • Danske borgeres ret til et digitalt privatliv. Borgerne skal være i kontrol med deres data ved at kunne vælge, hvem data skal deles med, og samtidig være sikker på, at disse data ikke bruges til andre formål, end hvad borgeren ønskede.
 • En velfungerende offentlig sektor, hvor sikkerhed og privatlivsbeskyttelse tænkes ind fra starten i nye digitale løsninger.
 • Danske virksomheder skal beskytte borgernes data, f.eks. ved som minimum at leve op til EU´s persondataforordning.
 • Dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Danske virksomheder skal ikke påføres unødvendig regulering og bureaukrati, som f.eks. cookie-loven, der hæmmer innovation og vækst, uden reelt at sikre den oprindelig hensigt med loven.
 • Fremmelse af digital dannelse og etik, herunder en dansk sikkerhedskultur i særdeleshed på tværs af offentlig og privat sektor
 • Danmarks digitale infrastruktur skal løbende styrkes og vedligeholdes for at kunne modstå udviklingen i digitale trusler. Rådet arbejder for, at Danmark ikke mister national handlefrihed og kontrol med essentielle data, registre og netværk.