Organisation

Medlemmerne af Rådet for Digital Sikkerhed repræsenterer et bredt udsnit af de danske aktører i den offentlige og private sektor samt inden for forskningsverdenen, som har fokus på it-sikkerhed og privacy. Se liste over rådets medlemmer.

Rådet for Digital Sikkerhed består af rådet, bestyrelsen, formandskabet, arbejdsgrupper og et sekretariat. Mandatet for Rådet og bestyrelsen er fastlagt i Rådets vedtægter.

Rådet for Digital Sikkerhed

Rådet samles ved årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen redegør for strategi og handlingsplan for året. Rådets medlemmer kan deltage i arbejdsgrupper eller aktiviteter af egen drift eller efter opfordring fra formandskabet eller arbejdsgrupper.

Bestyrelsen

Bestyrelsen udarbejder strategi og handlingsplaner, nedsætter arbejdsgrupper og godkender disses handlingsplaner. Bestyrelsens medlemmer bidrager med oplæg, deltager på konferencer, i interviews m.v. på Rådets vegne efter koordinering med formandskabet.

Formandsskabet

Formandsskabet står for den strategiske udvikling og ledelse af den daglige drift af Rådet, herunder administration, budgetstyring, mediekontakt, dialog med beslutningstagere, profilering og repræsentation ved konferencer m.v. samt anden interessevaretagelse. Høringshenvendelser fra offentlige myndigheder modtages af formandskabet og besvares med bistand fra bestyrelsesmedlemmer, arbejdsgrupper og sekretariatet. Henning Mortensen er formand for rådet, mens han til dagligt er CISO og CPO ved Brødrene A&O Johansen A/S. Henning har igennem en årrække været en markant stemme i den danske sikkerhedsdebat. Han har forfattet en lang række vejledninger om forskellige former for informationssikkerhed rettet mod danske virksomheder, ligesom han er en hyppigt anvendt foredragsholder.

Arbejdsgrupper

Bestyrelsen nedsætter en række arbejdsgrupper, som planlægger og eksekverer de indsatser, der er defineret i strategien for indeværende år. En arbejdsgruppe sammensættes af medlemmer af bestyrelsen og rådet. Ikke-medlemmer kan inviteres til at deltage på ad hoc basis, hvis de besidder en særlig faglig viden, som er relevant for arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppernes handlingsplaner godkendes af bestyrelsen, der også informeres om planernes realisering på bestyrelsesmøder. Planer og aktiviteter koordineres mellem møderne med formandskabet.

Der nedsættes løbende nye arbejdsgrupper, så hold jer gerne opdaterede på siden her. Det skal bemærkes, at mængden af arbejde, som I ønsker at bidrage med til arbejdsgrupperne, bestemmes af jer selv.

  • Borgernes digitale sikkerhed (Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen)
  • Cybersikkerhed (Henning Mortensen, Brødrene A&O Johansen)
  • Digital overvågning (Anja Møller Pedersen, Institut for Menneskerettigheder, bestyrelsesmedlem)
  • Kunstig intelligens (Anne Dorte Bach, Nykredit, næstformand)
  • Persondatabeskyttelse (Henning Mortensen, Brødrene A&O, formand)
  • Sikkerhed og demokrati (Anne Dorte Bach, Nykredit, næstformand)

Du kan tilmelde dig ved at skrive til rådets sekretariatschef, Claus Hjorth, på claus.hjorth@digitalsikkerhed.dk.