Bemærkninger til Skitse for revision af logningsreglerne

Logningsreglerne skal evalueres og bringes i overensstemmelse med EU-retten og dermed tilvejebringe et klart og lovligt grundlag for logningen. Der er en række principper, dette bør ske efter. Behov for logning til gavn for den nationale sikkerhed og kriminalitetsbekæmpelse skal afvejes proportionelt med borgernes rettigheder i Charteret. Det bør ske gennem udarbejdelse af en offentlig tilgængelig konsekvensanalyse af logningsreglerne, så en proportionalitetsafvejning kan foretages på et godt og solidt fagligt grundlag.  Anvendelsen af logningen må alene anvendes til de formål, hvormed den er iværksat. Den generelle udifferentierede logning må kun iværksættes i afgrænsede perioder, hvor der foreligger en reel og aktuel eller forudsigelig trussel mod Danmark. Domstolene skal have mulighed for at få forelagt al relevant dokumentation for deres afgørelse af om logning kan iværksættes. Ligeledes er det vigtigt at definitionen af grov kriminalitet ikke udvandes for at sikre bredere adgang til logningsdata. Overvågningen må ikke omfatte for bred en kreds omkring personer, der tidligere har været aflyttet, og logningen bør ikke udvides med MAC-adresser og som standard tilknyttes oplysninger om CPR-nummer. Anonyme taletidskort bør ikke afskaffes, og politiet skal ikke overføre deres ansvar for datas korrekthed til teleselskaberne. Der er behov for en bredere kortlægning og værdipolitisk debat om politiets efterhånden omfattende masseovervågning af borgernes data. Disse bemærkninger giver et overblik over de principper, RfDS mener, bør ligge til grund ved revision af logningsreglerne.