Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Logningsreglerne skal evalueres og bringes i overensstemmelse med EU-retten og dermed tilvejebringe et klart og lovligt grundlag for logningen. Behov for logning til gavn for den nationale sikkerhed og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet skal afvejes proportionelt med borgernes rettigheder i Charteret.

Rådet for digital Sikkerhed har forståelse for, at politiet som led i kriminalitetsforebyggende indsatser og efterforskning skal have adgang til og mulighed for at anvende værktøjer, der er tidssvarende. Rådet for Digital Sikkerhed mener helt overordnet, at lovforslaget i sin helhed er alt for vidtrækkende i forhold til proportionalitetsprincippet og retten til privatlivets fred, som er sikret i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Den generelle udifferentierede logning bør kun iværksættes i afgrænsede perioder, hvor der foreligger en reel og aktuel eller forudsigelig trussel mod Danmark. Godkendelsen heraf bør underlægges bredere demokratisk kontrol og domstolsprøvelse. Ligeledes er det vigtigt, at definitionen af grov kriminalitet ikke udvandes, og at overvågningen i form af geografisk målrettet logning reduceres.

Domstolene skal have mulighed for at få forelagt al relevant dokumentation for deres afgørelse af om logning kan iværksættes.
Beslutninger om iværksættelsen af generel udifferentieret logning skal efterfølgende prøves ved domstolene. Lovudkastet giver derfor på en række punkter anledning til bekymring og i det følgende gives et overblik over de principper, RfDS mener, bør ligge til grund ved revision af logningsreglerne.