Høringssvar vedr. lov om net- og informationssikkerhed

Rådet for Digital Sikkerhed har afgivet høringssvar vedr. udkast til lov om net- og informationssikkerhed. Høringssvaret sammenfattes med følgende forslag til justeringer:

  • Det skal fremgå i lovens tekst, at krav, der stilles til tele- og netudbyderne skal være i overensstemmelse med persondataloven.
  • Lovforslagets liste over definitioner bør for at sikre transparens og forudsigelighed udvides med en række begreber.
  • Rådet anbefaler en fornyet vurdering og politisk debat af det hensigtsmæssigheden i at placere opgaven med at modtage oplysning og underretning om udbydernes drift af og brud på informationssikkerheden hos CFCS, idet virksomheder ikke kan garanteres, at deres konkurrencefølsomme oplysninger forbliver beskyttet.
  • Oplistning i lovteksten af klare kriterier for, hvornår CFCS kan kan varsle og gennemføre kontrolbesøg hos udbyderne.

Som det sidste punkt anbefaler Rådet for Digital Sikkerhed, at det overvejes at udskyde vedtagelse af et dansk lovgrundlag til EU direktivet om net- og informationssikkerhed (NIS) er endeligt vedtaget. På den måde til det kunne sikres, at den danske indsats kommer til at stemme overens med det, som vedtages på EU-niveau.

Læs høringssvaret