Høringssvar vedr. PET og toldloven

Rådet for Digital Sikkerhed har afgivet høringssvar vedr. udkast til forslag om lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste og toldloven. Lovforslaget omfatter ændringer i PET’s muligheder for at få adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager og SKAT’s håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol. 

De foreslåede lovændringer giver SKAT adgang til at indhente passageroplysninger, som ligger uden for et egentligt toldkontrolformål. Rådet for Digital Sikkerhed vurderer, at en sådan forskydning af formålet for dataindsamlingen er problematisk i forhold til gældende EU-regler og -praksis. 

Rådet peger på muligheden for at benytte tekniske løsninger, hvor der kun skabes personhenførbarhed, hvis en konkret og begrundet mistanke gør det nødvendigt. Høringssvaret sammenfattes med i alt 7 anbefalinger til hvorledes lovforslaget, bør tilpasses. 

Læs høringssvaret